×

Dzierżawa gruntu

Nawet do 15 000 zł/ha rocznie
STAŁY DOCHÓD PRZEZ 30 LAT

Jesteś rolnikiem, który ma sporo gruntu, ale zachodzisz w głowę co posiać żeby to się opłacało? Masz dość ciągłego zamartwiania się czy plon się przyjmie i zarobisz? Nie masz już siły  jeździć ciągnikiem i dbać o swoje dobra? Marzysz o stałym dochodzie bez ciężkiej pracy? Lub odziedziczyłeś grunty i nie wiesz co dalej?
Nasza firma pomoże Ci w odpowiednim zagospodarowaniu gruntu!

 

 

 

 

 

Jeżeli:

Jesteś właścicielem powierzchni od 1 hektara od  co najmniej 5 lat

Są to nieużytki i grunty rolne, klasa gruntu IV, V lub VI

Jest to teren o możliwie regularnym kształcie, płaski i zorientowany na południe

Odległość od linii energetycznej średniego napięcia jest nie większa niż 600m

Istnieje możliwość dojazdu do działki

Koniecznie skontaktuj się z nami!

Co oferujemy?

Dzierżawę trwającą 30 lat

Wynagrodzenie już na etapie projektowym

Przychód nawet 15 tysięcy złotych rocznie za hektar

F.A.Q

ODPOWIADAMY NA TWOJE PYTANIA

Podstawowymi kosztami stałymi związanymi z eksploatacją farmy fotowoltaicznej są przede wszystkim: czynsz dzierżawny, będący przedmiotem umowy, ubezpieczenie infrastruktury dające bezpieczeństwo dla funkcjonowania inwestycji oraz podatki – od budowli i od gruntu. Wszystkie wymienione koszty leżą po stronie naszej firmy.

Procedury związane z zawarciem umowy dzierżawy wymagają wizyty u notariusza w celu poświadczenia złożonych pod umową przez strony podpisów. Umowa ta zostaje ujawniona w księdze wieczystej, wzmacniając wiarygodność oraz gwarancję należytego wykonywania praw i obowiązków obu stronom. Następnie konieczne jest ustanowienie służebności przesyłu, celem prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Wszelkie koszty związane z powyższymi procesami ponosi nasza firma.

W umowie zawieranej z Dzierżawcą nasza firma zobowiązuje się do usunięcia urządzeń na własny koszt i pozostawienia terenu w
stanie niepogorszonym od zastanego. W tym celu powołujemy odrębny podmiot wyspecjalizowany w zakresie eksploatacji
rzeczywistego funkcjonowania farm, jak również po okresie produkcyjnym. Ponadto firma jest zobowiązana prawnie w tym zakresie
poprzez Ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym , która nakazuje zagospodarowanie wszelkich odpadów po
zakończonej inwestycji.

Okres dzierżawy wynosi 30 lat, co wynika z kapitałochłonności inwestycji oraz jej żywotności i gwarancji producenta obejmującej urządzenia składające się na instalację PV. Generowane przychody są niewielkie w stosunku do nakładów, jednakże przewidywalne i cykliczne, stąd zwrot inwestycji określa się jako długoterminowy. Ponadto, aby w pełni wykorzystać efektywność urządzeń wymagany jest podobny okres zabezpieczenia gruntu. Podkreślić należy, że Dzierżawca jest posiadaczem zależnym, co prawnie przekreśla możliwość zasiedzenia gruntu.

Budowa farmy PV realizowana jest w dwóch etapach – projektowym i budowlanym, które łącznie trwają od 12 do 24 miesięcy. Płatności z tytułu umowy dzierżawy następują od momentu podpisania umowy, jednak na wysokość czynszu wpływ ma etap inwestycji. Na poziomie etapu projektowego stawka wynosi 100 zł/ha za rok, a Wydzierżawiający jest uprawniony do dalszego użytkowania nieruchomości. Od momentu rozpoczęcia pierwszych prac budowalnych, potwierdzonych dziennikiem budowy, Wydzierżawiający otrzymuje właściwy czynsz dzierżawy. Ponadto kwota czynszu będzie podlegała co roku indeksacji o stopę inflacji.